Ny årsregnskabslov – vedtaget

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Indlæg af: Morten Thornberg
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

De vigtigste ændringer er (bemærk – ej udtømmende):Forhøjelse af størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B og C

Grænserne mellem regnskabsklasse B og C forhøjes med ca. 20 pct.:

-Nettoomsætning: 89 mio. kr. (fra 72 mio. kr.)

-Balance: 44 mio. kr. (fra 36 mio. kr.)

-Antal ansatte: 50

Grænserne mellem regnskabsklasse C-mellem og C-stor forhøjes med ca. 10 pct.:

-Nettoomsætning: 313 mio. kr. (fra 286 mio. kr.)

-Balance: 156 mio. kr. (fra 143 mio. kr.)

-Antal ansatte: 250

Indførelse af en særlig gruppe virksomheder (mikrovirksomheder), for hvilke der gælder reducerede oplysningskrav, primært hvad angår udeladelse af visse noter og anvendt regnskabspraksis. Mikrovirksomhederne må ikke være holding- eller investeringsselskaber og må ikke i to på hinanden følgende år overskride to af følgende størrelsesgrænser:

-Nettoomsætning: 5,4 mio. kr.

-Balancesum: 2,7 mio. kr.

-Antal ansatte: 10
For investeringsvirksomheder skal finansielle indtægter og lignende i visse tilfælde medregnes ved opgørelsen af nettoomsætningen.

Regnskabsklasse B

En ledelsespåtegning kan undlades i virksomheder, hvor der kun er ét ledelsesmedlem.

Ledelsesberetningen skal som udgangspunkt medtages i årsrapporten og beskrive virksomhedens væsentligste aktiviteter og eventuelle væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold. Ledelsesberetningen skal endvidere indeholde oplysninger om eventuelle egne kapitalandele.

Kun investeringsejendomme og biologiske aktiver omfattes af ÅRL § 38, hvorved værdiregulering til dagsværdi kan foretages over resultatopgørelsen. Der er ikke krav om, at selskabets hovedaktivitet og den tilhørende gæld skal reguleres.

Immaterielle anlægsaktiver kan opskrives til dagsværdi, hvis der er et aktivt marked herfor.

Ved afskrivning af anlægsaktiver skal restværdien løbende revurderes.

Øgede oplysningskrav til anvendt regnskabspraksis.

Nogle notekrav udgår – andre kommer til:

-Notekrav om egenkapitalopgørelse udgår.

-Notekrav, når et anlægsaktiv opskrives efter de almindelige opskrivningsregler:

oHvad aktivets værdi ville have været, hvis opskrivning ikke var foretaget

oReserve for opskrivninger

-Notekrav, når aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi efter ÅRL § 37, 37a eller 38, uden at der er et aktivt marked: Oplys de centrale forudsætninger, som er anvendt ved beregningen af dagsværdien.

-Notekrav om afledte finansielle instrumenter – fx en renteswap – der måles til dagsværdi efter § 37: Oplys omfanget og karakteren af instrumenterne.

-Notekrav om størrelse og art af indtægts- eller omkostningsposter, der er særlige pga. deres størrelse eller art – herunder fx nedskrivning og tilbageførsler heraf.

-Notekrav om gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede.

-Notekrav om dattervirksomheder og associerede virksomheder udgår.

-Notekrav om tilgodehavender hos ledelsen med angivelse af vilkår mv.

Regnskabsklasse C
-Egenkapitalopgørelsen skal være en selvstændig del af årsrapporten og ikke blot en note.

-Ved aktivering af udviklingsprojekter i balancen, skal der bindes en tilsvarende reserve for udviklingsomkostninger på egenkapitalen.

-Notekrav om de særlige forudsætninger, der ligger til grund for indregning og måling af udviklingsprojekter og skatteaktiver.

-Notekrav om udskudt skat.

-Notekrav om arrangementer, der ikke er indregnet i balancen, gælder nu også for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

-Notekrav med forslag til resultatdisponering.

-Ændrede notekrav om nærtstående parter og transaktioner med disse.

-Notekrav om beskrivelse af betydningsfulde hændelser efter balancedagen.

-Notekrav
[/av_textblock]